Pictor și Sculptor (1940-2020)

SHADOW & LIGHT

Between shadow and light… there are days, nights, life, revolts, hope, chaos, balance. Birth of substance as much as life and light takes place in the shadow.

I look into humanity where all movement becomes expression and I try to recreate different states of mind, in different dimensions where nature, life forms and history surround the main subject: women. The symbolism of women that shows their intuition upon this universe is to reveal the mystery of life. Thus, every single painting has it’s own story. 

Between shadow & light, as a sculptor, color and beauty appease my soul. 

What follows shadow & light… is Love. 


ARTISTIC CREATION

I live in my soul – forever, like a chrysalis.

Beauty is avaricious with emotion.  I experience the inexhaustible fantasy and imagination without borders.  I increasingly feel that reality does not exist, or even its ephemeral side as I research the human spirit.

So strong, remains my passion for the arts that time is insufficient in action to discover all the mysteries hidden in the silence of the works of great artists.

I must therefore also dream and freeze time before painting or sculpting.

The `cosmic` theme springs in most of my works.

I am looking to emphasize what is beautiful. Between beauty and lucidity, we find the poetry of gesture, needed for painting and sculpting.  Thus, the work must include a harmony and balance between all inevitable forms of existence: points, lines, surfaces, volumes, colours, messages etc.

The art can hide its innocent pleasures, unexpected ecstasy for discoveries, capricious times and many other dimensions when I’m always searching for novelty. 

What is clear: exquisite surprise when the work begins to take shape, therefore becoming alive.
I always felt that when I give life to a work of art, this takes the form not only in our dimension, but also elsewhere, some other cosmos.

Ultimately, artistic creation involves action to recreate oneself: that’s happiness!


MARCO Montess
UMBRA ȘI LUMINA

Între umbră și lumină… există zile, nopți, viață, revolte, speranță, haos, echilibru. Nașterea substanței la fel de mult precum viața și lumina au loc în umbră.

Privind în omenire acolo unde orice mișcare devine expresie și încerc să reconstitui diferite stări de spirit, în dimensiuni diferite unde natura, formele de viață și istoria înconjoară subiectul principal: femeile. Simbolismul femeilor care își manifestă intuiția asupra acestui univers este de a revela misterul vieții. Astfel, fiecare pictură are propria sa poveste.

Între umbră și lumină, ca un sculptor, culoarea și frumusețea îmi liniștesc sufletul.

Ce urmează după umbră și lumină… este dragostea.

CREAȚIE ARTISTICĂ

Trăiesc în sufletul meu – pentru totdeauna, ca o crisalidă.
Frumusețea este lacomă de emoție. Experimentez fantezia și imaginația inepuizabile fără frontiere. Simt din ce în ce mai mult că realitatea nu există, sau chiar partea sa efemeră pe măsură ce cercetez spiritul uman.

Atât de puternică rămâne pasiunea mea pentru artele plastice încât timpul este insuficient în acțiunea de a descoperi toate misterele ascunse în tăcerea operelor marilor artiști.

Prin urmare, trebuie să visez și să îngheț timpul înainte de a picta sau sculpta.

Tema “cosmică” apare în majoritatea operelor mele.

Încerc să subliniez ceea ce este frumos. Între frumusețe și luciditate, găsim poezia gestului, necesară pentru pictură și sculptură. Astfel, lucrarea trebuie să includă o armonie și un echilibru între toate formele inevitabile ale existenței: puncte, linii, suprafețe, volume, culori, mesaje etc.

Arta poate ascunde plăcerile sale inocente, extazul neașteptat al descoperirilor, momente capricioase și multe alte dimensiuni când mereu caut noutatea.

Ceea ce este clar: surpriza excepțională atunci când lucrarea începe să prindă formă, devenind astfel vie. Am simțit întotdeauna că atunci când dau viață unei opere de artă, aceasta ia formă nu doar în dimensiunea noastră, ci și în altă parte, în alt cosmos.

În cele din urmă, creația artistică implică acțiunea de a te reînnoi pe tine însuți: aceasta este fericirea!

MARCO Montess

Text preluat de pe site-ul: https://marcomontess.weebly.com/

Mai multe detalii și imagini găsiți pe site-ul: https://marcomontess.weebly.com/