| | |

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

CUPRINS:

 

 

 • Capitolul I. DISPOZITII GENERALE;

 

 • Capitolul II. STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA

 

A.   CONDUCERIEA  LICEULUI TEORETIC  „I.L.CARAGIALE”

                        B.   ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR ŞI SERVICIILOR

                        C.   SANCŢIUNI DISCIPLINARE

 

 • Capitolul III. PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL  LICEULUI

 

 • Capitolul IV. ACTIVITATEA COMISIILOR PE PROBLEME SI DISCIPLINE

 

·         Capitolul V.   RECOMPENSE

 

 • Capitolul  VI. ACTIVITATEA ELEVILOR

 

 • Capitolul VII. PĂRINŢI

 

 • Capitolul VIII.  DISPOZIŢII FINALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Regulamentul de ordine interioara, valabil din 17.09.2012,  este conceput în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Nationale (nr.1/2011), Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.4925/08.09.2005 şi a OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ.

 

Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Articolul 4 din LegeaEducatiei Nationale:

 
“ Educaţia si formarea profesională a copiilor, a tinerilor si a adulţilor au ca finalitate principală formarea competenţelor, inţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi si aptitudini, necesare pentru:
a) împlinirea si dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective in viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia si dorinţei de a invăţa pe tot parcursul vieţii;
b)integrarea socială si participarea cetăţenească activă in societate;
c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile;
d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura natională si universală si pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea in spiritul demnităţii, toleranţei si respectării drepturilor si libertăţilor  fundamentale  ale  omului;
f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice si a respectului pentru natură si mediul inconjurator natural, social si cultural.”

 

Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.

Prezentul regulament a fost întocmit de Comisia pentru intocmirea ROI ,                             –

Preşedinte –dir. prof. Sandulescu Cristina

-Membri:

-prof. Racasanu Rodica

-prof. Zamfir Monica

-prof. Coman Oana

-prof. Badulescu Cristiana

 

discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie,  pe baza propunerilor cadrelor didactice, a părinţilor şi a elevilor. Documentul are ca scop completarea „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“ cu prevederi specifice Liceului Teoretic “I.L.Caragiale”. Prevederile actului Regulament de ordine interioară  vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către Consiliul de Administraţie cu acordul Consiliului Profesoral, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la apariţia unor acte normative.

„Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“ poate fi consultat în întregime la CDI şi pe pagina web a MECTS (www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar, Legislaţie).

Regulamentul şcolii noastre va putea fi consultat şi pe pagina web www.cncaragialemoreni.ro.

 

 

 

CAPITOLUL I.   Dispoziţii Generale

 

Art. I .1. Regulamentul de Ordine Interioară este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu i se substituie acesteia; necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul liceului, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.

Art. I .2. Regulamentul de Ordine Interioară intră în vigoare din data de 17.09.2012, fapt ce-i conferă un caracter obligatoriu. Conducerea şcolii şi profesorii diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor acestora.

Atât elevii cât si părintii vor lua la cunostintă, sub semnătură proprie, despre obligativitatea respectării normelor cuprinse în regulament (necunoasterea continutului nu poate fi invocată drept scuză nici de către elev,  nici de către părinte) si respectiv încheierea Acordului de parteneriat pentru educatie, conform ROFUIP.

Art. I .3. Prevederile R.I. au fost dezbătute şi aprobate de Adunarea generală a salariaţilor din şcoală. El este expus pentru informare publică în cancelarie şi la avizierul elevilor.

Art. I .4. (1) R.I. oferă cadrul organizatoric de exercitare a dreptului la instruire şi educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, potrivit Constituţiei României şi principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului.

(2) Activitatea de instruire şi educaţie a elevilor se face în spiritul valorilor democratice, europene şi al respectului faţă de traditiile poporului român, fiind promovată dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii tinerilor.

(3) Demersul didactic este completat şi îmbogăţit de activităţi extraşcolare şi acţiuni realizate în cadrul programelor şi proiectelor locale, naţionale şi europene/internaţionale.

Art. I.5. Prezentul R.I. stimulează personalul şcolii, factorii educaţionali şi partenerii interesaţi să acţioneze pentru realizarea politicii educaţionale în domeniul învăţământului preuniversitar în şcoala noastră.

Art. I.6. Sunt interzise în incinta unităţii (potrivit legii) crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, precum şi a personalului, aduc atingere valorilor naţionale sau prestigiului instituţiei.

Art. I.7. Acest regulament se aplică în incinta liceului si în spatiile anexe (curtea, aleile de acces) şi poate fi completat sau modificat, dacă situaţia o impune, dar numai cu acordul Consiliului Profesoral.

Art. I.8. Cunoaşterea şi respectarea R.I. este obligatorie pentru tot personalul şi elevii Liceului Teoretic I.L. Caragiale Moreni, precum şi pentru personalul care colaborează sau intră în contact cu această instituţie.

Art. I.9. Respectarea R.O.I. contribuie la crearea unui climat de muncă, disciplină, responsabilitate şi iniţiativă şi la promovarea unei imagini pozitive a instituţiei în relaţia cu alte instituţii, cu comunitatea educaţională şi socială

Art. I.10. Ordinea şi disciplina în scoală se asigură de conducerea liceului, profesorul de serviciu si personalul didactic aflat în scoală,  cu sprijinul elevilor de serviciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II.   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ SI FUNCTIONALĂ A Liceului Teoretic “I.L.Caragiale”

 

A. CONDUCERIEA  LICEULUI TEORETIC  I.L.CARAGIALE

 

Art.II.1.

a)Conducerea Liceului Teoretic “I.L.Caragiale” este asigurată în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, prevederilor ROFUIP.

b) Directorul/directorul adjunct îşi exercită atribuţiile conform Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, prevederilor ROFUIP (art.16 – 26) şi a altor normative în vigoare.

c) (1) Consiliul Profesoral (CP) se constituie şi îşi exercită atribuţiile conform LegiiEducatiei Nationale nr.1/2011, prevederilor ROFUIP (art.27 – 29) şi a altor normative în vigoare.

(2) Consiliul Profesoral numeşte, alege şi revocă membrii Consiliului de Administraţie, cu un cvorum de 75% din efectivul CP

d) Consiliul de Administraţie (CA) se constituie şi îşi exercită atribuţiile conform prevederilor LegiiEducatiei Nationale nr.1/2011si prevederilor ROFUIP (art.30 – 34).

e) Catedrele/Comisiile metodice se constituie şi îşi exercită atribuţiile conform prevederilor LegiiEducatiei Nationale nr.1/2011, ROFUIP (art.35 – 37) şi a altor normative în vigoare.

f) Consiliul clasei se constituie şi îşi exercită atribuţiile conform prevederilor LegiiEducatiei Nationale nr.1/2011,  ROFUIP (art.38 – 42) şi a altor normative în vigoare.

g) (1) În Liceul Teoretic “I.L.Caragiale”  se formează şi funcţionează comisii pe domenii de activitate, conform normativelor în vigoare.

(2) Comisiile se formează prin decizia CA.

 

 

Art. II. 2.  Consiliul profesoral al unitatii de invatamant este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea scolara cu personalitate juridica, este prezidat de catre director si se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.

La inceputul fiecarui semestru au loc sedintele de analiza si de proiectare a activitatii instructiv- educative. La sfarsitul fiecarui semestru au loc sedinte de analiza si validare a situatiei scolare a elevilor.

In conformitate cu Legea Educatiei Nationale, atributiile consiliului profesoral sunt urmatoarele:
a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic;
b) stabileste Codul de etica profesionala si monitorizeaza aplicarea acestuia;
c) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului angajat al unitatii de invatamant, in baza carora se stabileste calificativul anual;
d) propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;
e) propune consiliului de administratie curriculumul la dispozitia scolii;
f) propune consiliului de administratie premierea si acordarea “diplomei de recunoastere” personalului cu rezultate deosebite la catedra;
g) aproba sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
h) propune consiliului de administratie initierea procedurii legale in cazul cadrelor didactice cu performante slabe sau pentru incalcari ale eticii profesionale;
i) propune consiliului de administratie programele de formare si dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice;
j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administratie;
k) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie.

 

Art. II. 3. Consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de invatamant.

Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea directorului sau a doua treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare si de functionare a consiliului de administratie este stabilita prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;
b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;
c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;
e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;
f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;
g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;
j) aproba orarul unitatii de invatamant;
k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;
l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

m) Hotararile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a functiilor de conducere, acordarea gradatiei de merit, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administratie care se afla in conflict de interese nu participa la vot.
n) Deciziile privind bugetul si patrimoniul unitatii de invatamant se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administratie.

 

Art.II.4.  Directorul unitatii de invatamant are urmatoarele atributii:
a) este reprezentantul legal al unitatii de invatamant si realizeaza conducerea executiva a acesteia;
b) este ordonatorul de credite al unitatii de invatamant;
c) isi asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant pe care o conduce;
d) propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;
e) propune spre aprobare consiliului de administratie proiectul de buget si raportul de executie bugetara;
f) raspunde de selectia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului din unitatea de invatamant;
g) indeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie, conform legii;
h) prezinta anual un raport asupra calitatii educatiei in unitatea sau in institutia pe care o conduce. Raportul este prezentat in fata comitetului de parinti si este adus la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului scolar judetean.

i) coordoneaza colectarea si transmite inspectoratului scolar datele statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia.

 

Art. II. 5.  Directorului adjunct:

a)      coordonează şi evaluează activitatea comisiilor metodice ce îi sunt repartizate de director;

b)      împreună cu comisiile metodice stabileşte oferta pentru disciplinele opţionale, întocmirea programelor pentru acestea şi avizarea lor de către inspectorii de specialitate;

c)      urmăreşte întocmirea la timp a documentelor şcolare – planificări, planuri de muncă ale catedrelor, comisiilor metodice şi comisiilor pe probleme;

d)     controlează prezenţa la ore a personalului didactic şi nedidactic din sectorul repartizat de director ;

e)      organizează participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi ţine evidenţa acestora;

 

B.   ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR ŞI SERVICIILOR

 

 

Art. II.6.  Sarcinile consilierului educativ

a)      întocmeşte Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;

b)      propune discipline opţionale cu caracter educativ;

c)      iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extracurriculare cu ajutorul comisiei pe astfel de probleme;

d)     urmăreşte starea disciplinară a elevilor, propunând şi luând măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

e)      organizează şi evaluează, în calitate de responsabil al Comisiei diriginţilor, activitatea acestora;

f)       colaborează cu directorul adjunct în stabilirea şi aplicarea criteriilor de acordare a burselor şi a ajutoarelor ocazionale;

g)      stabileşte elevii care au nevoie de ajutoare ocazionale;

h)      elaborează proiecte de parteneriat cu scopul îmbunătăţirii activităţii educative în şcoală;

i)        coordonează activitatea Consiliului elevilor.

 

Art. II.7.  Personalul didactic are următoarele îndatoriri:

a)      să-şi ridice necontenit nivelul de pregătire profesională şi metodică, să-şi însuşească realizările noi în domeniul lor de specialitate şi al pedagogiei;

b)      să fie model de ţinută şi comportare în întreaga activitate, atât în liceu cât şi în societate şi familie;

c)      să asigure un înalt nivel de pregătire profesională şi culturală a elevilor în strânsă legătură cu practica, cu progresele ştiinţei şi tehnicii, să sprijine elevii care au greutăţi la învăţătură pe întreg parcursul anului şcolar precum şi în perioada examenelor de corigenţă, absolvire sau admitere;

d)     să educe elevii în spiritul răspunderii faţă de muncă şi învăţătură, al respectului faţă de normele vieţii şcolare, faţă de legile ţării şi îndatoririle cetăţeneşti, al dragostei şi devotamentului faţă de ţară;

e)      să acţioneze pentru a imprima în conştiinţa şi conduita elevilor spiritul de ordine şi disciplină, de răspundere socială pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în şcoală, muncă şi viaţă;

f)       să sprijine acţiunile educative, cultural-artistice şi sportive organizate de elevi

g)      să participe la toate activităţile didactice şi să realizeze integral parcurgerea programelor şcolare în vigoare

h)      întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale;

i)        pregătirea şi efectuarea orelor;

j)        pregătirea lucrărilor practice, a orelor de laborator şi a orelor de instruire practică;

k)      confecţionarea unor materiale didactice;

l)        verificarea temelor şi a altor lucrări efectuate de elevi, controlul şi îndrumarea instruirii practice;

m)    lecţii suplimentare, meditaţii, consultaţii, pregătire pentru concursurile şcolare, bacalaureat şi admitere în învăţământul superior;

n)      planificarea conţinutului orelor de dirigenţie, colaborarea cu familiile elevilor;

 • o)      îndrumarea activităţii cercurilor de elevi;

p)      supravegherea elevilor în timpul recreaţiei;

q)      serviciul pe unitate;

r)       participarea la activităţile metodice, cercuri pedagogice organizate la nivel de unitate sau de către Inspectoratul Şcolar Judeţean.

s)   sa respecte intocmai programul cursurilor

t) sa participe la examenele nationale si ori de cate ori sunt solicitati la supraveghere sau     corectura (examene si concursuri), conform LEN/2011

u)  sa respecte si sa urmeze etapele sanctionarii elevilor

v)  sa participe obligatoriu la consiliul profesora

 

Cadrele  didactice din  şcoala noastră urmăresc, conform  Declaraţiei Universale  a Drepturilor  Omului şi Convenţiei  cu  privire la  Drepturile  Copilului:

 • formarea  şi dezvoltarea elevilor în  spiritul respectului  pentru drepturile omului şi pentru libertăţi fundamentale;
 • educarea  elevilor pentru  toleranţă şi  prietenie între toţi oamenii indiferent  de  sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă  religioasă;
 • creşterea elevului în  spiritul respectului faţă de valorile culturale  ale  poporului nostru şi faţă de părinţi:
 • dezvoltarea  personalităţii copilului  şi  tânărului în sensul asumării responsabilităţii acţiunilor proprii;
 • educarea viitorului adult în spiritul  respectului pentru frumos,  pentru valoare  şi pentru natură.

 

Art. II.8.  Profesorul din cadrul Cabinetului de asistenţă psihopedagogică

a)      iniţiază activităţi legate de cunoaşterea şi autocunoaşterea elevilor, dezvoltarea lor personală, adaptarea acestora la cerinţele şcolare;

b)      colaborează şi îndrumă activitatea comitetelor de părinţi pe şcoală şi clase;

c)      desfăşoară lectorate cu părinţii pe teme de educaţie;

d)     coordonează orientarea şcolară şi profesională a elevilor;

e)      consiliază profesorii diriginţi în problemele de cunoaştere a elevilor;

f)       elaborează proiecte şi programe de parteneriat cu organizaţii care pot avea un rol pozitiv în educaţia elevilor.

 

 

Art. II.9.  Personalul didactic auxiliar

 

1    Serviciul secretariat

a)      execută înscrierea elevilor verificând actele şi completând registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor, cataloagele, registrul matricol, etc.;

b)      întocmeşte şi trimite în termenele stabilite lucrările statistice privind începerea anului şcolar, încheierea semestrelor, încheierea anului şcolar şi organizarea examenelor de orice fel;

c)      completează foile matricole, certificatele de absolvire şi diplome de bacalaureat (absolvire) ale elevilor şi ţine evidenţa lor;

d)     păstrează dosarele cu actele elevilor;

e)      se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (decrete, hotărâri, ordine, instrucţiuni, regulamente):

f)       redactează corespondenţa şcolii;

g)      se îngrijeşte şi răspunde de păstrarea arhivei şcolare;

h)      întocmeşte statele de plată a salariaţilor, a burselor, pontajele sau a altor drepturi băneşti ale întregului personal pe baza dispoziţiilor de angajare şi salarizare, a condicii de prezenţă şi a situaţiilor justificative primite de la contabilitate (contracte, alocaţii, etc.);

i)        completează registrul pentru prezenţa personalului didactic şi urmăreşte semnarea lui de către personalul didactic;

j)        se îngrijeşte de completarea şi păstrarea dosarelor cu acte şi a cărţilor de muncă ale personalului din şcoală;

k)      întocmeşte formele (dispoziţiile) de angajare, transferare, eliberare, promovare, salarizare şi sancţionare pentru întregul personal se se angajează de directorul şcolii care are calitatea de ordonator de credite, precum şi alte dispoziţii hotărâte de acesta şi asigură păstrarea registrului de dispoziţii şi comunicarea lor;

l)        întocmeşte statele de funcţii şi statul de personal;

m)    să respecte dispoziţiile legale privind completarea şi păstrarea documentelor;

n)      să comunice şi să relaţioneze eficient pe verticală şi orizontală, să manifeste respect şi solicitudine faţă de persoanele cu care colaborează, dând dovadă de profesionalism şi demnitate;

 • o)      să aibă o comportare civilizată faţă de persoanele din afara şcolii şi din şcoală cu care vin în contact;

p)      să respecte programul de lucru stabilit;

q)      să-şi perfecţioneze pregătirea profesională prin studiu individual sau prin cursuri de formare continuă oferite de instituţii abilitate.

r)       Sa redacteze deciziile si toate documentele cerute de conducerea scolii

s)       Sa aiba o atitudine pozitiva fata de elevi/profesori si persoanele care solicita  serviciul secretariat

 

 

2  Bibliotecar

a)      organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia în cadrul programului stabilit de conducerea liceului;

b)      ajută profesorii în îndrumarea lecturii elevilor şi în alegerea materialului pentru activitatea cercurilor de elevi;

c)      realizează prin diriginţi distribuirea şi recondiţionarea manualelor şi cărţilor;

d)     se îngrijeşte de completarea raţională a fondului de publicaţii respectând normele elaborate de MECT;

e)      organizează activitatea de popularizare a cărţii în rândul elevilor prin prezentări de cărţi, recenzii, seri literare, simpozioane, concursuri, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri, etc.;

f)       iniţiază pe elevi în cunoaşterea şi folosirea instrumentelor de documentare şi informare bibliografică;

g)      informează semestrial pe diriginţi despre cuprinderea elevilor ca cititori la bibliotecă, despre natura şi volumul lecturii acestora;

h)      ţine la zi registrul de mişcare a fondului, inventarul cataloagelor şi caietul de evidenţă a activităţii zilnice;

i)        scoate din uz cărţile depăşite din punct de vedere ideologic, ştiinţific în conformitate cu instrucţiunile în vigoare;

j)        participă la acţiunile înscrise în planul de muncă al bibliotecii colaborând cu comitetul de sprijin al acesteia;

k)      nu poate să părăsească incinta unităţii şcolare făra acordul unuia dintre directori

                                                

3    Laborant

a)      ajută profesorul de specialitate la pregătirea şi efectuarea experienţelor şi a lucrărilor practice de laborator;

b)      acordă sprijin cercurilor pe obiecte ale elevilor;

c)      se îngrijeşte de păstrarea în bune condiţiuni a întregului material didactic existent în laboratoare şi cabinete;

d)     recuperează şi recondiţionează materialul didactic din gestiunea lui;

e)      participă la acţiunea de inventariere;

f)       controlează zilnic starea de funcţionare a instalaţiei electrice, de gaze şi apă – luând măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor, intoxicaţiilor şi accidentelor;

g)      realizează periodic, împreună cu profesorul de specialitate instructajul elevilor cu normele N.T.S.M. şi P.S.I.;

h)      se preocupă de înzestrarea laboratorului cu material didactic (aparate, planşe, diafilme, substanţe);

i)        răspunde de inventarul laboratoarelor şi ţine evidenţa substanţelor şi materialelor consumate.

j)        Sa redacteze in format electronic documentele necesare, solicitate de conducerea şcolii

k)      Să participe la toate evenimentele şcolare şi extraşcolare, în funcţie de necesităţi

l)        nu poate să părăsească incinta unităţii şcolare făra acordul unuia dintre directori

m)

 

4     Informatician

a)      pregăteşte înaintea fiecărei ore, laboratorul, pentru ca ora să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii (vine înaintea profesorului, deschide laboratorul, porneşte şi verifică dacă tehnica de calcul funcţionează, verifică softul care urmează a fi utilizat de către profesor) şi răspunde de buna funcţionare a tehnicii de calcul;

b)      la finalul fiecărei ore vine şi închide laboratorul, verifică starea calculatoarelor şi remediază eventualele probleme apărute în timpul orei care sunt semnalate de către cadrul didactic;

c)      la finalul orelor va face o verificare amănunţită a tehnicii de calcul şi va pregăti laboratoarele pentru ziua următoare;

d)     săptămânal se va face o curăţare a tehnicii de calcul din toată unitatea şcolară care va cuprinde : curăţarea mouse-urilor, a tastaturilor, monitoarelor iar o dată pe lună se vor curăţa unităţile calculatoarelor în interior cu verificarea obligatorie a koole-lor;

e)      săptămânal se vor face verificări pe toată tehnica de calcul împotriva viruşilor informatici precum şi o întreţinere a softului instalat care va cuprinde : ştergerea jocurilor, ştergerea documentelor care nu sunt prinse în procesul de învăţământ, verificarea tuturor programelor instalate pe tehnica de calcul, defragmentarea şi scanarea tehnicii de calcul precum şi verificarea reţelei;

f)       în cazul în care apar defecţiuni accidentale anunţă catedra de informatică de defecţiunile apărute şi intervine pentru înlăturarea acestora fie prin reinstalarea   soft-ului alterat fie prin înlocuirea pieselor deteriorate;

g)      atunci când se solicită de către un cadru didactic instalarea pe tehnica de calcul a unui nou soft se va asigura că acesta poate funcţiona pe calculatoarele din dotare, după care are obligaţia să facă acest lucru;

h)      se va ocupa de realizarea unor baze de date şi a unor programe strict necesare în procesul de învăţământ cum ar fi programe de informatizare a bibliotecii şcolii, gestionarea şi monitorizarea elevilor din cadrul şcolii în format electronic şi alte programe solicitate de compartimentele administrative şi de conducere ale şcolii;

i)        ajută la scrierea în format electronic a revistei şcolii şi site-ului şcolii şi va preda profesorilor coordonatori materialele în format electronic (pe dischete) pentru ca acestea să poată fi publicate;

j)        pe toată perioada de desfăşurare a orelor stă la dispoziţia profesorilor de informatică şi a conducerii liceului pentru rezolvarea eventualelor probleme apărute;

k)      asigură cu consumabile tehnica de calcul precum şi cu tot ceea ce este necesar pentru desfăşurarea orelor (cretă, burete, scaune, refiluri imprimante, dischete, CD-blank-uri, etc.)

l)        Sa raspunda de proiector/laptop/stick/net

m)    Sa redacteze in format electronic documentele necesare, solicitate de conducerea şcolii

n)      Să participe la toate evenimentele şcolare şi extraşcolare, în funcţie de necesităţi

 • o)      nu poate să părăsească incinta unităţii şcolare făra acordul unuia dintre directori

 

 

 

 

5      Serviciul contabilitate

a)      întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare, de venituri şi cheltuieli extrabugetare, planul de casă precum şi oricare alte lucrări de planificare financiară în termenele şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;

b)      urmăreşte executarea lor în scopul unei judicioase şi integrale utilizări a creditelor bugetare alocate, informând periodic conducerea şcolii în vederea luării de măsuri operative pentru a se asigura realizarea sarcinilor planificate;

c)      întocmeşte un raport din care să rezulte veniturile şi cheltuielile bugetare, veniturile şi cheltuielile extrabugetare, raport care va fi prezentat Consiliului de administraţie ori de câte ori este solicitat;

d)     întocmeşte acte justificative şi documentele contabile, cu respectarea formelor şi regulilor de alcătuire şi completare stabilite;

e)      organizează, conform dispoziţiilor legale, circuitul actelor justificative şi al documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă;

f)       organizează şi execută controlul preventiv, în conformitate cu reglementările în vigoare;

g)      efectuează operaţiile contabile şi organizează evidenţa contabilă, sintetică şi analitică pentru şcoală şi se îngrijeşte de ţinerea ei la zi;

h)      stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi se îngrijeşte de vărsarea sumelor respective în termenele stabilite;

i)        primeşte şi execută formele de reţinere şi sprijină realizarea titlurilor executorii, a contractelor încheiate de salariaţi cu diverşi agenţi, instituţii de stat şi le comunică la secretariatul şcolii în vederea efectuării reţinerilor respective în statele de plată a salariilor;

j)        întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturile bancare, pentru urmărirea debitorilor de orice fel şi pentru achitarea creditorilor, organizează evidenţa contractelor încheiate de şcoală;

k)      urmăreşte executarea contractelor încheiate de şcoală şi reprezintă şcoala în justiţie în situaţiile de litigii născute din executarea contractelor potrivit însărcinării date de conducerea şcolii;

l)        organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruieşte şi controlează periodic pe toţi gestionarii şcolii;

m)    întocmeşte şi execută planul de muncă şi salarii al şcolii, întocmeşte şi pune în aplicare statul de funcţiuni al întregii unităţi;

n)      urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului didactic şi administrativ-gospodăresc şi participă la stabilirea lor;

 • o)      verifică statele de plată a salariaţilor, burselor şi drepturile elevilor de la şcoala profesională;

p)      întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice privind plata salariilor;

q)      clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişele, balanţele de verificare etc.;

r)       îndeplineşte oricare alte sarcini date prin acte normative cu caracter contabil-financiar şi salarizare;

s)       Sa redacteze in format electronic toate materialele cerute de conducerea scolii

t)       Sa vireze salariul angajatilor cel tarziu pe 10 ale luni sau mai devreme daca aceasta data este in weekend

Toti angajatii Liceului Teoretic ,,I.L.Caragiale’’ MORENI sunt obligati :

a) sa nu se prezinte, în timpul orelor de lucru, sub influenţa băuturilor alcoolice sau substanţelor narcotice

b) in cazul absentarii de la serviciu, angajatul este obligat sa anunte unul dintre directorii unităţii şcolare, altfel actul va fi considerat abatere disciplinară şi va fi sancţionat de către Comisia pe probleme de disciplină

c)sa puna la dispoziţia unităţii de învăţământ un numar de telefon valabil,pentru a fi contactat in cazul problemelor de serviciu,fara a fi utilizat de personalul scolii in alte scopuri

 

 

 

 

        Art. II.10. SERVICIUL ADMINISTRATIV

 

1   Obligaţiile serviciului administrativ

a)       rezolvă cu conducerea şcolii toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc;

b)      întocmeşte planul de muncă al sectorului pe care-l supune aprobării conducerii liceului, repartizând sarcinile concrete pe fiecare angajat în parte şi urmăreşte aplicarea lor;

c)       coordonează, îndrumă şi controlează zilnic munca angajaţilor din subordine;

d)      răspunde de înzestrarea şi aprovizionarea claselor, laboratoarelor, cabinetelor, atelierelor-şcoală;

e)       răspunde de justa planificare, repartizare şi întrebuinţare a materialelor;

f)       administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de inventarul instituţiei pe care-l repartizează pe gestionari şi a căror evidenţă o ţine;

g)      face parte din comisia de casare;

h)      administrează localurile instituţiei, asigură curăţenia lor şi se ocupă de încălzitul, iluminatul localurilor, etc.;

i)        asigură paza şi securitatea clădirilor şi ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor;

j)        ia măsurile necesare pentru a se efectua reparaţiile necesare ale localurilor şi mobilierului deteriorat;

k)      răspunde de justa repartizare a personalului de serviciu în funcţie de spaţiu, nevoile instituţiei şi de obligaţiile legate de muncă;

l)        se ocupă de pregătirea la timp a şcolii pentru începutul anului şcolar din punct de vedere administrativ;

m)    îndeplineşte şi sarcinile de achiziţii;

n)      asigură instruirea NTS şi PSI lunară a personalului din subordine, completând la zi fişele individuale.

 • o)      Sa raspunda de masina scolii

p)      Sa asigure transportul angajatiilor in deplasari(la concursuri,examene, daca este cazul)

 

C. SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Principalele fapte ale salariaţilor care constituie abateri şi se sancţionează disciplinar sunt următoarele:

a)         nerespectarea prevederilor din Regulamentul de ordine interioară din Statutul personalului didactic, din Legea educaţiei, din fişa postului sau a dispoziţiilor şi hotărârilor Consiliului de administraţie, a sarcinilor din planurile de muncă şi a programelor de măsuri adoptate de Consiliul profesoral, a hotărârilor MECTS şi ISJ, a dispoziţiilor şi sarcinilor date de conducătorii ierarhici până la directorul şcolii;

b)        lipsa sau întârzierea nemotivată de la program;

c)         părăsirea serviciului, plecarea de la ore;

d)        reaua voinţă şi neglijenţa în executarea sarcinilor de serviciu;

e)         neparticiparea la activităţile de perfecţionare;

f)         refuzul de a îndeplini parţial sau în totalitate îndatoririle de serviciu;

g)        nerespectarea programului de lucru, executarea de lucrări personale sau ale altora în afară de cele prevăzute prin sarcinile de serviciu;

h)        nerespectarea obligaţiei de a participa, indiferent de postul sau funcţia pe care o ocupă, la executarea oricăror lucrări cerute de nevoile şcolii;

i)          nerespectarea normelor de protecţie a muncii precum şi a celor privind folosirea echipamentului de lucru, nerespectarea normelor PSI;

j)          nepredarea către schimbul următor a serviciului;

k)        insulta şi calomnierea conducătorilor ierarhici sau a personalului din subordine;

l)          tentativa de sustragere de materiale din instituţie şi neglijenţa în păstrarea bunurilor;

m)      lipsa de respect faţă de conducătorii ierarhici şi autorităţi;

n)        manifestarea în public, sub orice formă, a opiniilor care ar prejudicia interesele şcolii şi imaginea acesteia;

 • o)        încercarea de a se sustrage de la răspundere pentru faptele comise;

p)        atitudinea de slăbiciune a conducătorilor ierarhici faţă de personalul din subordine;

q)        abuzul de autoritate;

r)          adresarea de cuvinte jignitoare personalului din subordine care lezează personalitatea, onoarea şi demnitatea.

s)         Refuzul de a face parte din comisiile pe probleme si metodice

 

    Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor profesionale şi / sau a normelor de conduită, stipulate în diverse reglementări ce se aplică funcţionării instituţiei se sancţionează altfel:

1. Pentru persoanele salariate, în conformitate cu codul muncii, legea educaţiei şi statutul personalului didactic următoarele sancţiuni sunu:

a)      avertisment scris;

b)      suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c)      retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile;

d)     reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;

e)      reducerea salariului de bază şi / sau după caz şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10 %;

f)       desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

2. Sancţiunea disciplinară se stabileşte după caz de Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral, directorul unităţii şi se aplică prin decizie semnată de conducătorul unităţii.

Împotriva sancţiunii disciplinare se poate face plângere în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

3. Retragerea uneia sau a mai multor gradaţii ori trepte de retribuire pe o perioadă de 1 – 3 luni sau în cazul celor încadraţi cu retribuţia la bază, diminuarea acesteia cu 5 – 10% se aplică persoanei care repetă abaterea pentru care a fost sancţionat cu avertisment sau încalcă obligaţiile sau normele de comportare în unitate, prin care a influenţat negativ procesul de învăţământ.

4. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă se aplică celui care săvârşeşte o abatere gravă, încalcă în mod repetat obligaţiile sale de muncă, inclusiv normele de comportare în instituţie.

Se pot sancţiona cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă următoarele abateri:

a)      degradarea sau deteriorarea echipamentelor, instalaţiilor, materialelor şi mijloacelor didactice;

b)      lipsa nemotivată de la serviciu de peste 3 zile consecutive ori cumulat în cursul unei luni;

c)      prezentarea la serviciu sau efectuarea serviciului sub influenţa băuturilor alcoolice;

d)     introducerea de băuturi alcoolice în instituţie;

e)      consumarea băuturilor alcoolice în timpul efectuării serviciului;

f)       orice faptă ale cărei urmări ar putea pune în pericol funcţionarea instalaţiilor, laboratoarelor etc. sau ar avea drept consecinţe pagube materiale sau lezarea integrităţii fizice a salariaţilor, elevilor sau a altor persoane;

g)      insultarea sau lovirea conducătorilor ierarhici sau comportarea huliganică în instituţie;

5. Propuneri pentru sancţiuni disciplinare se pot face de către directorul unităţii, directorul adjunc, şefii de compartimente.

6. Prezentele sancţiuni vor fi analizate, detaliate şi soluţionate printr-un raport al Comisiei pe probleme disciplinare ale salariaţilor unităţii şcolare (în cazul în care abaterea disciplinară este inedită, nefiind stipulată în prezentul ROI, Comisia sus-amintită va elabora procedurile necesare soluţionării abaterii săvârşite)

 

 

 

Capitolul III. PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL  LICEULUI

Art. III.1. Anul şcolar începe la 1 septembrie 2012 şi se încheie la 31 august 2012.

Art. III.2. Liceul Teoretic “I.L.Caragiale” Moreni este organizat ca unitate de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi şi frecventă redusă şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, a deciziilor Inspectoratului Şcolar Judetean Dâmboviţa şi a prezentului regulament. Activitatea şcolii este structurată pe forme şi niveluri de învăţământ astfel: gimnazial şi liceal.

Art. III.3.

a) Politica educaţională a unităţii este stabilită de director, care coordonează elaborarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională pe termen mediu.

b) Planul de şcolarizare pe profile şi specializări este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al Judeului Dâmboviţa, în baza Proiectului şi a memoriului de fundamentare elaborat de către director şi aprobat de Consiliul de Administraţie după dezbaterea şi avizarea sa de către Consiliul profesoral.

Art. III.3

a) Structura planului de şcolarizare, baza tehnico-didactică de care dispune unitatea, studiul limbilor moderne şi pachetul de discipline opţionale sunt aduse la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin Oferta Educaţionala a unităţii şcolare.

b) Oferta educaţională este elaborată pe baza propunerilor catedrelor/ comisiilor metodice, aprobată de către director, de Consiliul de Administraţie şi publicată conform datelor metodologice, pentru anul şcolar următor.

c) Strategia de promovare a ofertei educaţionale, la nivel municipal si judeţean, este stabilită şi aprobată de Consiliul de Administraţie.

Art. III.4. Planul de şcolarizare este discutat în fiecare an în Consiliul de Administraţie şi este propus spre aprobare în Consiliul Profesoral, apoi este înaintat inspectoratului şcolar, în termenele stabilite de acesta.

Art. III.5. Programul şcolar se  desfăşoară în  zilele lucrătoare astfel:

 • Dimineaţa cursurile  încep la  ora 8,00 şi se termină  cu ultima ora de curs;
 • Accesul in unitatea de invatamant (pentru elevi, angajati si vizitatori) se face pe poarta din fata
 • După amiaza, cursurile  învăţământului cu frecvenţă redusă încep la ora 15,00  şi se termină după ultima oră de curs.
 • Orele de curs au durata de  50 de  minute, cu pauze de  10 minute între ele si

15 minute  pauza mare, după a treia oră de curs(10.45-11.00).

 • „Centrul scolar radio ” va emite doar înainte de ore şi în pauze. Anunţurile pot fi transmise de către elevii redactori doar după ce au fost verificate de un profesor al şcolii. Alte perioade de emisie vor fi aprobate de directorul şcolii. Soneria de intrare-ieşire de la cursuri va fi asigurată tot prin intermediul Centrului scolar Radio in parteneriat cu PRO FM.
  • În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile

şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectoratului şcolar general. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a directorului.

 • Personal de conducere:director: luni-vineri, 08:00-15:00

director adjunct: luni-vineri, 08:00-15:00

Cadre didactice 08:00-14:00; 14-20 (în funcţie de orarul şcolar);

 • Personal didactic auxiliar:Contabilitate : luni-vineri, 08:00-16:00

Secretar sef: luni-vineri, 08:00-16:00

Secretar: luni-vineri, 08:00-16:00

Bibliotecar : luni-vineri, 08:00-16:00

Laborant : luni-vineri, 08:00-16:00

Laborant informatică: luni-vineri, 08:00-16:00

Personal nedidactic :

Administrator: 7-15

Personal îngrijitor: luni- vineri 7 – 15

Muncitori: 7-15

Paznici: în trei schimburi, în funcţie de graficul lunar stabilit

 

Art. III.6. Elevii se prezintă la şcoală cu cel puţin  5 minute înainte de  prima  ora din orarul clasei din care fac  parte;  accesul elevilor  în şcoală se face pe  baza carnetului de elev/legitimaţiei/ecusonului/uniformei.

Art. III.7. Prezenţa  în  şcoală, în  afara programului şcolar, a oricărei persoane, chiar dacă este salariat al şcolii, se va consemna de către   personalul de  pază în  Registrul de poartă.

Art. III.8. Profesorii vor asigura  în timpul orelor, condiţii  civilizate de  ţinută,  curăţenie şi ordine.

Art. III.9.Profesorii au obligaţia să verifice dacă elevii au lăsat în  ordine sala  de clasă,  după ultima oră de curs.

Art. III.10. Accesul oricărei persoane  în clasă, în  timpul orei este permis numai cu acordul directorului/directorului adjunct.

Art. III.11. Conţinutul fiecărui  anunţ pentru elevi va fi consemnat în  Registrul de comunicări şi va fi avizat  de către   director/director  adjunct.

Art. III.12. (1) Zilnic vor exista 4 elevi de serviciu pe tura de  dimineaţă câte 2 elevi de serviciu  în fiecare local, planificarea lor este efectuată de serviciul secretariat.

(2) Tot zilnic vor exista 2  profesori de serviciu.  Planificarea serviciului pe

scoală a profesorilor se face sub stricta îndrumare a directorului adjunct.

(3) Planificarea profesorilor de serviciu pe şcoală se face semestrial şi se afişează în cancelarie. Acesta se desfăşoară  între orele:07:45-14:00;

(4) Îndatoririle cadrului didactic de serviciu sunt următoarele:

a) Verifică existenţa tuturor cataloagelor şi a condicilor de prezenţă;
b) Asigură prezenţa elevilor de serviciu si instruirea acestora cu privire la atribuţiile pe care le au;

c) Monitorizează ordinea, disciplina şi securitatea elevilor din incinta şcolii;
d) Profesorii de serviciu răspund, împreună cu elevii de serviciu, de semnalizarea sonoră a începutului si sfârşitului orelor de curs, conform programului şcolii.

e) Asigura respectarea programului de desfăşurare a orelor de curs şi a pauzelor;
f) Supraveghează comportamentul şi conduita elevilor în pauze, intervenind cu fermitate dacă este necesar;

g) Solicită intervenţia altor cadre didactice, a diriginţilor, a personalului administrativ sau a directorilor pentru soluţionarea problemelor apărute;
h) Consemnează în registrul de procese verbale toate deficienţele constatate sau evenimentele cu care s-a confruntat;

i) Verifică la sfârşitul programului, împreună cu secretarul unităţii existenţa tuturor cataloagelor şi asigură securitatea acestora în fişetul special.

Art. III.13.  (1) Profesorii sunt obligaţi să respecte orarul, venind la şcoală în timp util, pregătind înainte de ore materialele necesare, intrând în clasă imediat după ce s-a sunat, folosind intensiv şi eficient tot timpul afectat orei.

(2) Pentru începerea sau terminarea activităţilor la alte ore decât cele prevăzute în orar sau program, este necesară aprobarea conducerii şcolii.

(3) În cazuri cu totul deosebite, orice întârziere sau absenţă de la ore va fi anunţată la secretariatul şcolii la începutul zilei respective, pentru ca directorul să poată asigura înlocuirea persoanei în cauză, astfel încât clasele să nu rămână nesupravegheate.

Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată.

Art. III. 14. Cadrele didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa întregului colectiv de elevi au obligaţia de a consemna absenţele în catalog.

Art. II 15. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care

le sunt necesare în procesul instructiv – educativ şi pentru propria perfecţionare cum ar fi:

calculatoare, copiatoare, aparatură audio – video etc. cu conditia existenţei consumabilelor necesare.

 

Art. III.15.  Accesul persoanelor  străine în  şcoală  este permis  numai după  consemnarea  datelor personale  din actul de identitate şi a scopului vizitei în  Registrul de poartă. Acestea  vor purta  ecusoane cu  inscripţia  „Vizitator” şi le  vor  înapoia la sfârşitul vizitei.

Art. III.16.  Este permis  accesul, în  curtea  şcolii, numai pentru  autovehiculele care aparţin  cadrelor  didactice  şcolii, salvării, pompierilor, jandarmeriei, salubrizării precum şi acelora care asigură dotarea/aprovizionarea, repararea unor defecţiuni.

Art. III.17.  Este  interzis  accesul în  şcoală a persoanelor aflate  sub influenţa băuturilor alcoolice şi a celor turbulente.

Art. III.18.  Conducerea şcolii, diriginţii,  vor transmite la serviciul de pază  tabele nominale  cu persoanele invitate  la  şedinţe cu părinţii sau  întruniri diverse, în  baza  cărora li se va permite accesul în  şcoală, după verificarea identităţii  lor.

 

 

 

CAPITOLUL IV.   Activitatea Comisiilor pe probleme şi discipline

 

Art. IV.1.

a. In Liceul teoretic “I.L.Caragiale”  se constituie Comisia pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie.

b. Strategia şi Regulamentul de funcţionare ale comisiei se elaborează separat.

Art. IV.2. Componenţa nominală a comisiilor metodice şi a comisiilor pe probleme, precum şi responsabilii acestora, se stabilesc în primul consiliu profesoral al anului şcolar la propunerea făcută de Consiliul de administraţie al şcolii.

 

              Obligaţiile responsabililor şi membrilor comisiilor sunt :

a)      asigură proiectarea şi planificarea activităţii pe un an şi detaliat pe fiecare semestru;

b)      predau directorului programul şi graficul activităţilor, anuale şi semestriale, în luna septembrie;

c)      realizează parcurgerea ritmică şi integrală a programelor şcolare;

d)     organizează activităţile prin repartizarea de sarcini concrete pe fiecare membru al comisiei;

e)      realizează evidenţa activităţilor desfăşurate de comisii;

f)       raportează, când este cazul, despre activitatea desfăşurată, în faţa Consiliului de administraţie;

g)      elaborează şi prezintă în faţa Consiliului de administraţie sau a directorului analize, sinteze, note informative, propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii;

h)      fiecare comisie se întruneşte în plen lunar, sau de câte ori este nevoie pentru a dezbate asupra problemelor de rezolvat;

i)        elaborează instrumente de notare şi evaluare a elevilor;

j)        analizează activitatea membrilor comisiei, propunând calificative pentru fiecare membru al catedrei, prin raport scris cu motivaţia acestuia.

 

Art. IV.3. Profesorul DIRIGINTE

Atributiile profesorului diriginte sunt stipulate în Anexa I a  Ordinului  5132 din 10 septembrie 2009, capitolele 1-4, precum şi in anexa la fişa postului a fiecărui cadru didactic diriginte.

a) Calitatea de profesor diriginte se acordă la începutul anului scolar de către consiliul de  administratie  si  se  retrage  de  către  acelasi  organ  de  conducere,  pe  baza  aplicarii criteriilor  stabilite  în  fisa  de  evaluare  a  activitatii  de  consiliere  si  orientare  scolara aprobata de consiliul de administratie.

c) Dirigintii,  împreuna  cu  serviciul  administrativ  se  implica  în  buna  pastrare  a patrimoniului scolii si a îmbunatatirii conditiilor de învatare.

d) Neîndeplinirea atributiilor atrage sanctiuni de la penalizarea salariala la suspendarea sau chiar anularea calitatii de diriginte însotită de sanctiuni prevazute de legile in vigoare.

e) Întocmeşte semestrial planificarea temelor pentru orele de consiliere şi orientare, precum şi proiectarea activitătilor educative pentru clasa pe care o îndrumă, le prezintă consilierului  educativ, directorului spre avizare, apoi şi colectivului de elevi.

f)S e preocupă de respectarea R.O.F.U.Î.P., cât şi a Regulamentului Intern; Reglementările acestor documente sunt prezentate elevilor, ei având obligaţia de a le respecta.

g) Completează la timp documentele şcolare necesare: catalog, acte pentru alocatie, acte pentru burse şcolare, diverse situatii ce se ivesc pe parcursul anului şcolar.

h) Urmăreşte prezenta elevilor la cursuri, cât şi la activitătile extraşcolare organizate de

liceu. Profesorii diriginti sunt obligati să verifice zilnic starea de disciplină a clasei pe care o

coordonează. În cazul unor abateri de la regulamente, prezintă situatia în Consiliul clasei sau

Consiliului Profesoral al liceuluiului, unde propune măsurile ce se impun.

i) Anuntă părintii elevilor care este ora pe care o pune la dispozitia acestora pentru

consiliere şi consultatii; convoacă la şcoală, ori de câte ori este nevoie, părintii elevilor.

j) Se preocupă, împreună cu comitetul de părinti al clasei, de buna administrare a sălii de clasă unde îşi desfăşoară elevii activitatea.

k) Preia de la administratorul colegiului, la începutul anului şcolar, şi predă la finele

acestuia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea colectivul de elevi.

l) Răspunde de întreaga activitate a clasei şi nimeni nu poate lua măsuri disciplinare sau de altă natură, decât cu consultarea profesorului diriginte.

m) Informează elevii şi părintii acestora cu privire la prevederile legale, metodologii, ordine şi alte reglementări referitoare la teze, admitere în liceu, evaluare natională, examenul de bacalaureat.

n) Urmăreşte frecventa elevilor, săptămânal, cercetează cauzele absentelor elevilor şi

informează părintii acestora; documentele justificative pe baza cărora se face motivarea absentelor se păstrează de către diriginte pe parcursul întregului an şcolar.

o) Prezintă rapoarte semestriale sau la solicitarea comisiilor din şcoală şi/sau conducerii

şcolii, privind activitatea clasei şi starea disciplinară a elevilor.

p) Realizează statistici solicitate de conducerea şcolii, de serviciul secretariat, contabilitate sau de responsabilii altor comisii de la nivelul colegiului, pentru realizarea unor statistici generale, la nivelul şcolii.

r)Predă catalogul clasei la sfârşitul anului şcolar, completat şi semnat integral, în cel mult trei zile de la încheierea cursurilor.

s) Răspunde de manualele pe care elevii clasei le primesc la începutul anului şcolar şi

asigură returnarea acestora către biblioteca şcolii la sfârşitul anului şcolar, în starea în care au fost primite. Manualele pierdute, deteriorate sau nereturnate din diferite motive sunt plătite dublu  la casieria şcolii.

t) Stabileşte notele la purtare ale elevilor, pe bază de proces verbal, numai după consultarea Consiliului clasei; de asemenea, propune spre validare Consiliului Profesoral al şcolii, situatia şcolară a elevilor, inclusiv pe cei declarati amânati, exmatriculati sau cu situatia şcolară neîncheiată, numai după consultarea Consiliului clasei, pe bază de proces verbal.

u)  Profesorii care intentionează să devină diriginti în următorul an şcolar trebuie să prezinte un raport succint de evaluare a activitătii educative sau de îndrumare a precedentului colectiv de elevi şi o cerere argumentată.

v)Fiecare diriginte este obligat să realizeze o lecţie deschisă o dată la doi ani, nerespectarea acestei atribuţii va conduce la pierderea dirigenţiei

x) Transmiterea atribuţiilor, implementarea Ordinului sus-amintit şi realizarea celor stipulate mai sus vor fi duse la îndeplinire de responsabilul Comisiei Dirginţilor.

 

Art. IV.4.  PROFESORUL DE SERVICIU

 

  Serviciul pe şcoală al profesorilor este obligatoriu şi se realizează conform graficului întocmit de directorul adjunct.

            Profesorii de serviciu au următoarele îndatoriri :

a)      se prezintă la program la ora 745 ;

b)      controlează decenţa ţinutei elevilor, la accesul in unitate;

c)      controlează starea de ordine şi curăţenie din localuri şi după caz dispune măsuri ameliorative pentru asigurarea unei ambianţe de lucru favorabilă tuturor compartimentelor şi elevilor;

d)     supraveghează elevii în pauze luând măsuri ca în sălile de clasă să se păstreze curăţenia şi să fie aerisite;

e)      ia măsurile necesare aplanării eventualelor conflicte apărute între elevi;

f)       informează conducerea şcolii despre eventualele absenţe ale cadrelor didactice pentru a se lua măsuri de suplinire;

g)      controlează activitatea elevilor de serviciu;

h)      asigură securitatea cataloagelor şi efectuează inventarierea lor după ultima oră de curs, informând conducerea şcolii de eventualele lipsuri;

i)        nu permite intrarea în şcoală a nici unei persoane străine, decât dacă s-a asigurat că are acordul conducerii şcolii;

j)        întocmeşte procesul-verbal în care semnalează aspectele deosebite observate în timpul serviciului;

k)      încheie serviciul pe şcoală la ora 1400.

 

Art. IV. 5. CONSILIUL ELEVILOR

a)      este format din câte doi reprezentanţi din fiecare clasă;

b)      se întruneşte bilunar sau ori de cate ori este nevoie;

c)      dezbate probleme legate de îmbunătăţirea activităţii şcolare, extraşcolare, propunând soluţii pentru îmbunătăţirea acestora;

d)     dezbate starea de disciplină pentru evaluarea critică a gesturilor şi atitudinilor în conformitate cu Codul de ţinută şi conduită al elevilor;

e)      îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul de Administraţie;

f)       analizează orice alte probleme legate de activitatea şcolară propunând măsuri de îmbunătăţire;

g)      organizează activităţi pentru îmbunătăţirea situaţiei şcolare şi disciplinare a elevilor, pentru petrecerea timpului liber al acestora.

 

 

CAPITOLUL V.      RECOMPENSE

Art. V.1. Persoanele salariate care îşi îndeplinesc sarcinile la nivelul standardelor de performanţă şi care manifestă creativitate în activitatea specifică pot fi propuse şi după caz pot primi, potrivit dispoziţiilor legale recompense:

a)      trepte sau gradaţii la salariul de bază cu reducerea vechimii minime prevăzute de lege;

b)      premii sau alte recompense materiale conform legislaţiei in vigoare;

c)      ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, etc.(conform reglementărilor în vigoare).

d)     Se acorda diploma de excelenta/ de recunoastere cadrelor didactice care au obtinut rezultate remarcabile in activitatea didactica din anul scolar respectiv.

Art. V.2.Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură sau în alte activităţi desfăşurate în şcoală pot fi recompensati cu bunuri materiale, burse de merit, burse de studiu, premii, diplome.

Diploma de onoare se acorda sefilor de promotie (profil real si profil uman) si elevilor participanti la olimpiade si concursuri scolare, faza nationala sau internationala, al caror nume vor fi scrise in „Cartea de onoare” a Liceului Teoretic „ I.L.Caragiale”.

 

CAPITOLUL VI.      ACTIVITATEA ELEVILOR

 

Art. VI.1 EXERCITAREA CALITĂŢII DE  ELEV

a)         Opţiunea pentru Liceul Teoretic „I.L.Caragiale” Moreni înseamnă implicit adoptarea unui  comportament civilizat, atât în şcoală cât şi  în  afara  acesteia.

A avea  un  „comportament civilizat” înseamnă:

ü  Respect faţă de cadrele didactice, personalul şcolii şi colegi;

ü  Evitarea  violenţei  şi agresivităţii de  orice fel;

ü  Păstrarea cu grijă a  patrimoniului şcolii, a  bunurilor personale  şi ale  colegilor;

ü  Responsabilitate  în îndeplinirea sarcinilor  asumate şi implicarea în  rezolvarea unor  dorinţe/nevoi/probleme exprimate în  nume personal  sau  al clasei;

ü  Adoptarea unei  atitudini sincere şi  cinstite în orice situaţie şi netăinuirea adevărului;

ü  Asigurarea unei atmosfere calme şi liniştite la  toate orele, indiferent de  materie  sau cadru didactic.

b) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul Liceului nostru.

c) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor. Elevii care deranjează orele de curs vor fi pusi in discutia Consiliului profesoral al clasei pentru a fi sanctionati.

d) Motivarea absentelor elevilor se efectuează numai de diriginte, pe baza următoarelor documente:

-Adeverinţă eliberata de medicul de familie vizată de medicul de la Cabinetul medical al scolii in termen de 7 zile;

– Adeverinţă/ certificat medical  eliberată de unitatea sanitară in caz de spitalizare,  vizată de medicul de la Cabinetul medical al scolii in termen de 5 zile de la eliberare;

– În fiecare semestru, părinţii/susţinătorii legali pot solicita, în situaţii întemeiate, motivarea absenţelor pentru maximum 5 zile lucrătoare. Solicitarea se face pe bază de cerere adresată directorului şcolii şi înregistrată la secretariatul şcolii. Cererea este direcţionată dirigintelui clasei, iar aprobarea se dă numai dacă dirigintele clasei susţine aprobarea.

– Dirigintele motivează absentele in termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului.

– Directorul aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente si competiţii sportive, la cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă si a federaţiilor de specialitate.

– Directorul aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la proiectele si programele in care este implicată şcoala.

e)   (1) Prezenţa la cursuri este obligatorie, regimul absenţelor fiind cel prevăzut în ROFUIP

(2) La fiecare 10 absenţe nemotivate pe un semestru, la diferite discipline, se scade  nota  la purtare cu un punct.

(3) La 10 absenţe nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe an şcolar, dirigintele are obligaţia să cheme părintele/susţinătorul legal la şcoală şi să încheie un proces verbal de avertizare

(4) La 20 de absenţe nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe an şcolar, se dă preaviz de exmatriculare, înregistrat la secretariatul liceului, eliberat în dublu exemplar, din care unul se înmânează părintelui/susţinătorului legal iar al doilea se păstrează la dosarul dirigintelui.

(5) La 30 absenţe nemotivate, la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singură disciplină cumulate pe an şcolar, dirigintele are obligaţia să cheme părintele/susţinătorul legal la şcoală şi să încheie un proces verbal de avertizare.

(6) La 40 de absenţe nemotivate, la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singură disciplină cumulate pe an şcolar, se dă al doilea preaviz de exmatriculare, urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului;  pentru elevul din ciclul inferior al liceuluiscăderea notei la purtare sub 5, în cadrul unui Consiliu Profesoral întrunit în şedinţă extraordinară.

 

f) Elevii nu au voie să părăsească incinta şcolii în timpul orelor de curs 08:00-13:00/14:00, în cazurile urgente, profesorul de la clasă sau profesorul diriginte vor  elibera un bilet de voie

 

g) În cazul în care abaterea disciplinară, săvârşită de un elev, nu este stipulată de prezentul ROI, Comisia de disciplină are obligaţia întocmirii procedurilor necesare soluţionării abaterii săvârşite

 

Art. VI.2. DREPTURILE  ELEVILOR

v    Elevii se  bucură de toate drepturile legale. Activitatile organizate de/sau în  liceul nostru nu pot leza demnitatea sau personalitatea  acestora.

v  Elevii pot beneficia de  suport financiar  din  sursele extrabugetare ale liceului.

v  Elevii pot utiliza  gratuit, sub  îndrumarea profesorilor, baza materială şi didactică  din liceu.

v  Elevii din învăţământul gimnazial şi preuniversitar secundar  inferior beneficiază  de  manuale  gratuite. Beneficiază de aceeaşi gratuitate  şi elevii din învăţământul secundar  superior ai căror părinţi au un  venit  lunar, pe  membru de familie,  egal sau mai mic  decât salariul minim brut pe  economie.

v  Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi, să  primească premii şi recompense pentru rezultatele  deosebite la  activităţile  şcolare  şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

v  Liderii  elevilor de la  fiecare clasă  se  constituie în  Consiliul elevilor care  funcţionează pe  baza unui Regulament propriu.

v  Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţi în Consiliul de  administraţie  al liceului.

v  Elevii  se  pot  asocia în cercuri şi asociaţii  ştiinţifice, culturale, artistice, sportive  sau civice care  se  organizează şi funcţionează pe  baza unui statut propriu, aprobat de directorul  liceului.

v  Dreptul la reuniune se exercită în  afara   orelor  de curs, iar activităţile pot  fi susţinute în liceu numai cu  aprobarea directorului unităţii, la  cererea  scrisă a  grupului de iniţiativă, cu o săptămână înainte. Organizatorii răspund, în timpul reuniunii,  de asigurarea ordinii, disciplinei şi de integritatea  bazei materiale. Reuniunile  pot avea loc numai  în prezenţa  unui membru al  Comitetului de părinţi  şi a dirigintelui clasei.

v  Elevii au libertatea  de  a redacta şi difuza publicaţii şcolare  proprii; în  cazul în  care acestea  afectează siguranţa  naţională,  ordinea  publică, sănătatea, moralitatea, drepturile  şi libertăţile cetăţeneşti, directorul liceului suspendă editarea  şi difuzarea acestor  publicaţii.

v  Elevii cu performanţe şcolare excepţionale pot  promova 2 ani într-un  an şcolar, conform metodologiei M.E.C.T.S.

v  Elevii  care participă la  etape  judeţene şi naţionale ale concursurilor şcolare şi la alte acţiuni culturale, sportive ş.a.de  acelaşi nivel sunt scutiţi două zile  în  săptămâna premergătoare  concursului.

v  Elevii  beneficiază de asistenţă  psihopedagogică şi medicală gratuită la  Cabinetul de consiliere şi la  Cabinetul medical al scolii.

 

 

Art. VI.3  ÎNDATORIRI

a) Elevii  sunt  obligati  sa cunoasca  si  sa  respecte toate  prevederile Regulamentului de organizare  si  functionare  a  unitatilor  de  învatamânt  preuniversitar (ROFUIP),  ale  Regulamentului de ordine interiora in vigoare, sa respecte toate legile statului.

b) să respecte orarul şcolii şi să intre la timp la ore;

c) să fie prezenţi în clasă la intrarea profesorilor;

d)   să îşi aştepte profesorul în clasă, nu pe culoar;

e) se interzice a ţipa, a striga, a urla în incinta liceului, în pauze sau în timpul desfăşurării orelor de curs;

f) se interzice violenţa verbală: limbajul indecent, obscen, injuriile;

g) se impune elevilor, ca formă a respectului de sine şi al instituţiei să adopte o ţinută vestimentară decentă;

Ţinuta  decentă pentru  fete:

 • Uniforma
 • Haine  curate, netransparente, în  culori  calde, nu prea  decoltate, nu prea  strâmte sau prea largi;
 • Haine fără inscripţii sau desene nepotrivite;
 • Bluza  să depăşească mijlocul;
 • Fusta de cel mult  de o palmă deasupra genunchiului;
 • Pantaloni cu talie  normală;
 • Încălţăminte  comodă, nu  extravagantă, cu talpa  şi  tocurile  cel mult 5-6 cm;
 • Părul curat, pieptănat şi nevopsit;
 • Podoabe/bijuterii în număr  rezonabil  şi nevoluminoase;
 • Machiaj discret, fără cercei sau  piercing-uri pe  faţă;
 • Unghii îngrijite  şi colorate  în tonuri deschise;

Ţinuta decentă pentru băieţi:

 • Uniforma
 • Haine curate;
 • Haine fără inscripţii sau desene nepotrivite;
 • Pantaloni lungi,  cu talia  şi lărgimea  normală;
 • Încălţăminte  comodă;
 • Părul pieptănat îngrijit,  nevopsit şi, dacă este  lung, să fie  prins  în  coadă;
 • Fără barbă, fără  favoriţi,  fără cercei sau piercing-uri pe  faţă.

b)      se interzice cu desăvârşire deranjarea orelor de curs cu soneria telefonului;

c)      se interzice filmarea în timpul programului a oricărei persoane care nu şi-a dat acordul în acest sens;

d)     telefoanele vor fi oprite pe durata orelor de curs;

e)      să nu părăsească incinta şcolii;

f)       să respecte normele de protecţia muncii şi de apărare împotriva incendiilor;

g)      să nu introducă în şcoală băuturi alcoolice, droguri, substanţe toxice, inflamabile sau explozive (petarde, pocnitori, etc.);

h)      se interzice cu desăvârşire fumatul în perimetrul şcolii: grupuri sanitare, coridoare, săli de clasă, scări, curtea şcolii, ateliere şcoală, sala de sport;

i)        să desfăşoare activităţi în laboratoare, cabinete, sala de  educaţie fizică, teren de  sport etc. numai  sub  supravegherea  unui cadru didactic, instructor sau personal  auxiliar de  specialitate;

j)        să nu introducă în incinta şcolii persoane străine de aceasta;

k)      să participe, conform graficului, la serviciul pe clasă şi pe şcoală, contribuind la păstrarea curăţeniei, a ordinii şi disciplinei, la păstrarea în bune condiţii a mobilierului şcolar şi a altor dotări, anunţând profesorul de serviciu sau conducerea şcolii despre eventualele distrugeri, avarii, accidente sau alte situaţii de excepţie;

l)        elevii de serviciu pe şcoală sunt scutiţi de frecvenţă în ziua respectivă; să îndeplinească în  mod  conştiincios sarcinile  care  le  revin când  sunt de  serviciu  pe clasă  sau  pe  şcoală; modul în care se desfăşoară serviciul respectiv constituie unul din criteriile  acordării notei la purtare;

m)    să aibă asupra lor carnetul de elev;

n)      să acceadă  la direcţiune, secretariat, cabinet  medical, contabilitate, bibliotecă, numai în orele  de program afişate, în  afara orelor  de curs;

 • o)      să fie prezenţi la orele  de  ed.fizică dacă sunt  scutiţi medical; cei care nu vor fi prezenţi la oră vor  primi absenţe nemotivate;

p)      să respecte toate celelalte îndatoriri din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

 

Atribuţiile elevului de serviciu pe şcoală sunt:

 

Elevul de serviciu se numeşte de către directorul adjunct sau de serviciul secretariat. Se subordonează  profesorului de serviciu şi are următoarele atribuţii:

-Să se prezinte la şcoală cu 15 min. înainte de începerea orelor de curs;

-Să preia de la profesorul de serviciu registrul de evidenta;

– Să supravegheze intrarea elevilor în şcoală, disciplina acestora in pauze ;

-Să nu permită accesul persoanelor străine în şcoală în timpul orelor de curs;

-Să dea informaţii persoanelor străine care vin în şcoală si sa le inregistreze legitimandu-le;

– Să nu părăsească serviciul decât dupa terminarea programului de curs;

– Să informeze profesorul de serviciu sau conducerea şcolii despre eventualele abateri săvârşite de elevi sau de persoane străine sosite în şcoală (fumat,violenţă, stricarea bunurilor materiale din şcoală etc.);

-Să supravegheze menţinerea curăţeniei pe holuri de către elevi.

 

Art. VI.4. INTERDICŢII

            Elevii Liceului Teoretic „I.L.Caragiale”  nu  au voie:

 

 • Să distrugă documentele  şcolare, precum cataloage, carnete de  elev,  foi matricole etc.;
 • Să deterioreze bunurile din  patrimoniul liceului;
 • Să aducă şi  să difuzeze în  liceu materiale care,  prin  conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a  ţării, care cultivă violenţa  şi intoleranţa;
 • Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care  afectează frecvenţa  la cursuri a elevilor;
 • Să  blocheze  căile de acces în  spaţiile  de învăţământ;
 • Să deţină şi  să consume în  perimetrul liceului şi în  afara lui droguri, băuturi alcoolice, să fumeze  şi să participe  la  jocuri de noroc;
 • Să posede  si  să difuzeze materiale  care  au  caracter obscen sau pornografic;
 • Să utilizeze telefoanele celulare  în timpul orelor de  curs  şi a examenelor;
 • Să lanseze  anunţuri false cu  privire  la  amplasarea unor materiale explozive în perimetrul liceului;
 • Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate  în limbaj şi în comportament faţă de  colegi şi faţă de  personalul liceului;
 • Să introducă  în instituţie  sprayuri colorante,  lacrimogene, paralizante, materiale  pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii)ş.a. care  ar pune în pericol sănătatea celorlalţi;
 • Să  părăsească incinta  instituţiei în timpul programului şcolar. În cazuri excepţionale, se va cere permisiunea  profesorului diriginte sau a profesorului de serviciu care-l învoieşte pe  propria  răspundere. În  situaţia  în care elevul nu  are acordul profesorului, răspunde personal de hotărârea sa;
 • Să aducă  biciclete, motorete, maşini skateboard-uri, patine cu  rotile, trotinete, jocuri electronice, cărţi de joc,  table, animale;
 • Să aducă aparatură electronică în  afara activităţilor organizate;
 • Să folosească însemne sau să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei, caracteristică  grupurilor  rock, sataniste, etc.;

Este interzis :

 • Să  organizeze  activităţi politice şi de  prozelitism  religios, ocult şi să facă propagandă politică;
 • Să  fure sau  să îşi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu  le  aparţin;
 • Să  distrugă manualele  şcolare  primite gratuit;
 • Să aducă persoane străine  în clasă sau în  şcoală, să fie  aşteptaţi de alte persoane  în  şcoală  sau în  curtea  şcolii(excepţie  fac membrii  familiilor).

 

Art. VI.5. SANCŢIUNILE APLICATE ELEVILOR

 

1. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

2. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

              a. observaţia individuală;

b. mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;

c. mustrare scrisă;

d. retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3 – 5 zile;

f. mutarea disciplinară la o clasă paralelă;

g. preavizul de exmatriculare;

h. exmatricularea.

Abaterea

Sancţiunea

pentru prima

abatere

Sancţiunea pentru abatere repetată

Nerespectarea ţinutei decente şi a obligaţiei de a purta uniforma

 

-mustrarea elevului în cadrul colectivului  clasei;

– anunţarea părinţilor

 -2- 4 ore munca în folosul scolii;

 

-Eliminarea 3 zile, scăderea notei la purtare cu 1 -2 puncte

Folosirea unor

însemne sau purtarea

îmbrăcămintei

neadecvate

vârstei, caracteristică

grupurilor rock,

sataniste etc.

Nu au acces în

şcoală

Mustrare în faţa

colectivului clasei

şi anunţarea

părinţilor

Eliminarea 3 zile, cu scăderea notei la purtare cu 1 -2 puncte
Întârziere la ora Mustrare în faţa

colectivului clasei

Absenţă în catalog
Întârziere în returnarea

cărţilor împrumutate

de la bibliotecă peste

termenul de 10 zile

Donarea unei

cărţi la bibliotecă,

din lista recomandată de

cadrele didactice

pentru

lectură/studiu

Nu mai pot împrumuta cărţi de la bibliotecă.
Modificări în catalog Eliminarea

elevului 5 zile şi

scăderea notei la

purtare la 6,00

precum şi

sancţionarea

cadrului didactic

în ora căruia s-a

efectuat intervenţia în catalog; discuţii

cu părinţii

Scăderea notei la purtare la 4
Sustragerea unor

documente şcolare

Exmatriculare  
Copiat Nota 1 la lucrare

la disciplina

respectivă

Nota 1 la fiecare încercare
Furtul din avutul şcolii sau de la colegi Restituirea

obiectului furat

sau plata

contravalorii

acestuia şi

scăderea notei la

purtare

Exmatriculare

 

 

 

 

 

 

Deteriorarea bazei

didactico-materiale

sau a manualelor

primite gratuit

Convocarea

părinţilor şi plata tuturor lucrărilor

necesare reparaţiilor sau a cheltuielilor

Pentru înlocuirea

bunurilor deteriorate. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte,

răspunderea

materială devine

colectivă, a

clasei/claselor.

 

Convocarea părinţilor.

Plata tuturor lucrărilor necesare reparaţiilor sau

a cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor

deteriorate.

Scăderea notei la purtare cu 3 puncte.

 

Aducerea şi difuzarea

unor materiale care,

prin conţinutul lor, atentează la

independenţa,

suveranitatea şi

integritatea naţională a ţării, care cultivă

violenţa şi intoleranţa.

•         Introducerea şi

consumul de băuturi

alcoolice.

•         Participare la

jocuri de noroc.

Convocarea

părinţilor

Mustrare scrisă

însoţită de

scăderea notei la

purtare cu un

punct.

 

Eliminare 1-5 zile şi scăderea notei la purtare cu 2­

-4 puncte

 

 

Organizarea şi

participarea la acţiuni

de protest care

Afectează desfăşurarea activităţii

de învăţământ sau

care afectează

frecvenţa la cursuri a

elevilor, precum şi

blocarea căilor de

acces în spaţiile de

învăţământ

Convocarea

părinţilor

Mustrare scrisă

însoţită de scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte

Convocarea părinţilor

Eliminare 1-5 zile însoţită de scăderea notei la

purtare la 4.

Preaviz de exmatriculare

Exmatriculare

Introducerea /

Consumul de droguri în şcoală sau în perimetrul şcolii

Convocarea

părinţilor

Anunţul serviciului

“Droguri” de la

Poliţia municipiului

şi scăderea notei

la purtare cu 5

puncte

Convocarea părinţilor şi scăderea notei la purtare

la 4.

Anunţul serviciului “Droguri” de la Poliţia municipiului

Fumat în şcoală sau în

perimetrul şcolii

Convocarea

părinţilor

Mustrare

Scăderea notei la

purtare cu 1 punct

Convocarea părinţilor şi scăderea notei la purtare

cu 3 puncte

Eliminare 3 zile.

Amendă 50 RON de fiecare dată, achitată de

părinte

Introducerea/folosirea

în şcoală sau în

perimetrul şcolii a

oricărui tip de armă

albă, materiale

pornografice sau

instrumente care prin

acţiunea lor pot afecta

integritatea fizică şi

psihică a elevilor sau

personalului şcolii

Convocarea

părinţilor

Mustrare scrisă

şi scăderea notei

la purtare cu 3

puncte

Anunţarea Politiei

Convocarea părinţilor şi scăderea notei la purtare

la 4.

Exmatriculare

Anunţarea Politiei

Aruncarea obiectelor

pe fereastra

Convocarea

părinţilor

Mustrare şi

scăderea notei la

purtare cu 1 punct

Convocarea părinţilor

Eliminare 1-3 zile şi scăderea notei la purtare cu

2-3 puncte.

Utilizarea în şcoală, în

ora de curs, a

camerelor video, a

aparatelor foto sau a

aparatelor foto incluse

în telefonul mobil

Confiscarea

aparatelor şi

Predarea acestora

părinţilor

Scăderea notei la

purtare cu 2 puncte

Convocarea părinţilor

Eliminare 3 zile

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

Lansarea de anunţuri

false cu privire la

amplasarea     unor

materiale explozive în

incinta şi perimetrul

Liceului.

Convocarea

părinţilor

Scăderea notei la

purtare cu 3 puncte

Convocarea părinţilor

Eliminare 3 zile

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

* Folosirea limbajului

şi gesturilor vulgare.

Mustrare în faţa

clasei

Mustrare scrisă

Scăderea notei la purtare cu 1 punct

Preaviz de exmatriculare

Exmatriculare

Deranjarea orei de

curs

Observaţia

individuală

Discutarea în Consiliul profesorilor clasei

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Modificarea setărilor

calculatoarelor şi

instalarea de soft

nedidactic.

Interzicerea

folosirii

calculatorului

Scăderea notei la purtare cu 1 punct
Părăsirea postului de

către elevul de serviciu pe şcoală

Reprogramarea

pentru efectuarea

serviciului

Absenţe nemotivate în catalog
Nerespectarea

sarcinilor de serviciu

pe clasă

Prelungirea

perioadei de

serviciu cu două

zile

Prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână
Violenţa Eliminare 3-5 zile

Scăderea notei la purtare cu 2-7 puncte, în funcţie de gravitate

Exmatricularea

 

 

3. Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, de către director, la propunerea Consiliului clasei/profesoral, constă în substituirea activităţii obişnuite a elevului cu un alt tip de activitate în cadrul şcolii. Dacă elevul refuză se participe la aceste activităţi absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.

          4. Exmatricularea se aplică elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a.

          5. Elevilor cărora li s-a scăzut nota la purtare în perioada şcolarizării li se va întocmi o caracterizare care va fi anexată la documentele de studii personale în care se va preciza că elevul este o persoană care creează probleme în viaţa socială.

                6. Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează, în scris, Consiliului de administraţie al liceului în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.

7. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul liceului. Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă.

 

Capitolul VII. PĂRINŢII

 

Art.VII.1. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.

(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să se prezinte la şcoală pentru a cunoaşte de la diriginte evoluţia copilului lor. Fiecare diriginte trebuie să anunţe părinţii, ziua din săptămână şi ora pe care au fixat-o pentru convorbiri cu aceştia.

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.

Art.VII.2. (1) Comitetul de părinţi al clasei se constituie şi îşi exercită atribuţiile conform prevederilor ROFUIP (art.46 – 48).

(2) Comitetul de părinţi al clasei are în componenţă un preşedinte si doi membri.

(3) Preşedintele Comitetului de părinţi al clasei este membru de drept al Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei părinţilor şi are obligativitatea participării la şedinţele acesteia.

(4) În cazuri justificate, preşedintele Comitetului de părinţi al clasei poate să delege un membru al Comitetului care să participe la şedinţele Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţiei de părinţi.

(5) La două absenţe nejustificate sau la două delegări consecutive într-un an şcolar se întruneşte şedinţa cu părinţii clasei, se revocă preşedintele Comitetului de părinţi de către dirigintele clasei şi se fac noi alegeri pentru preşedinte.

Art. VII.3. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi se constituie şi îşi exercită atribuţiile conform prevederilor ROFUIP (art.49 – 54).

(2) Conducerea Consiliului reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei de părinţi  se exercită de către un preşedinte ales anual în cadrul adunării generale ale părinţilor.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi alege un casier şi o comisie de cenzori formată din trei membri

(4) Prin hotărâre a Consiliului reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei de părinţi se poate constitui Fondul Şcolii, conform ROFUIP, art. 48

Art.VII.4. La începutul fiecărui an de şcolar, se va încheia un acord de parteneriat între Liceul Teoretic “I.L.Caragiale”  şi părinţii/susţinătorii legali ai elevului.

 

 

.

CAPITOLUL VIII                       DISPOZIŢII FINALE

 

Art.VIII.1  Regulamentul de ordine interioară al Liceului Teoretic  I.L.Caragiale Moreni a fost prezentat, analizat şi aprobat în Adunarea generală a personalului din şcoală la data de 17.09.2012 şi intră în vigoare începând cu data de 17.09.2012.

 

Art. VIII.2.      Serviciul secretariat asigură multiplicarea şi expunerea regulamentului în cele doua  cancelarii şi la avizierul elevilor din cele doua clădiri si la CDI.

Art. VIII.3.    În cazul modificărilor aduse Legii Educaţiei, Nationale  R.O.F.U.I.P. sau în cazul publicării altor norme de către MECTS, ISJ Dambovita sau in cazul elaborarii altor documente in cadrul Liceului Teoretic “I.L.Caragiale”,  regulamentul de ordine interioara va fi reevaluat şi actualizat.

Similar Posts

Leave a Reply