|

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE LA LICEUL TEORETIC „I.L.Caragiale”

Având în vedere prevederile legale cuprinse în :

– Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;

– Ordinul nr.3753/09 februarie 2011 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;

– Constituția României

– Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar

– Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Teoretic „I.L.Caragiale”

– Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,

 

Se încheie prezentul

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

LA LICEUL TEORETIC  „I.L.Caragiale”

 

 

I.  Părţi semnatare :

1. Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC „I.L.Caragiale” cu sediul in MORENI, str. 22 Decembrie 1989, nr.16, jud. Dambovita,  reprezentată prin Director, prof. SPIRIDON NICOLETA

 

2. Beneficiarul indirect, domnul/doamna  …………………………………………………………….părinte/reprezentant legal al elevului ……………………………………………………………………. …………………..din clasa ……………………….,

beneficiarul direct al educatiei,  cu domiciliul în …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Beneficiarul direct___________________________________________________ , elev.

 

II. Scopul acordului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia elevilor.

 

ŞCOALA îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.

ELEVUL îşi asumă responsabilitatea prin propria educaţie.

PĂRINTELE se declară o persoană responsabilă prin educarea şi comportamentul copilului/tanarului şi pentru colaborarea cu şcoala spre binele copilului/tanarului.

 

Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează, prin voinţă proprie, după cum urmează:

 

III. Obligaţiile părţilor

1. Şcoala se obligă:

a) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în condiţii legale;

b) să asigure o educație de calitate, în conformitate cu curriculum-ul national  aprobat de Ministerul educației Nationale și a ofertei educaționale a instituției;

c) să întreprindă acţiuni şi să aplice metode ce conduc la formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;

d) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEN pentru fiecare nivel de studiu;

e) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ aprobate de Inspectoratul Şcolar;

f) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care depinde bunul mers al procesului de învăţământ;

g)  să asigure comunicarea bună între instituție și familie și să implementeze o atmosferă pozitivă, de bună colaborare în cadrul insituției stabilind  de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în aplicare;

h) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări scrise şi semnate din partea părinţilor referitoare la rele practici în şcoală;

i) să revizuiască Regulamentul intern al şcolii, după consultarea părinţilor/reprezentanţilor legali, anual, în prima lună de şcoală;

j) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor;

 

2. Beneficiarul indirect – părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă:

a) să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţie a principiilor, valorilor şi normelor de conduită susţinute de Liceul Teoretic „I.L.Caragiale” unde este înscris elevul;

b) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;

c) să respecte prevederile Regulamentului intern al unităţii şcolare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar al MEN şi prezentul acord avand dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.

d) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program;

e) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare/sociale a elevului;

f) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului;

g) să se prezinte la şcoală cel puţin o dată pe lună pentru a discuta cu dirigintele situaţia şcolară a copilului;

h) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei.

i) să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare;

j)  să solicite rezolvarea  unor  stări  conflictuale în  care  este  implicat  propriul  copil/elev, prin discuţii amiabile sau cereri scrise (respectându-se procedurile ROFUIP si Regulamentul Intern la liceului);

 

K) să  atragă persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare  sau material (sponsorizări), susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;

 

 

m) să  propună o uniformă personalizată a clasei sau a institutiei;

 

n) să se  implice activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi la activităţile educative, extraşcolare şi extracurriculare.

 

3. Beneficiarul direct – elevul se obligă:

a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi;

b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea celorlalţi din unitatea şcolară;

c) să frecventeze regulat cursurile conform programului şi să participe la activităţi extracurriculare;

d) să respecte prevederile Regulamentului intern al unităţii şcolare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar al MEN;

e) să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învăţare;

f) să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate;

g) să păstreze în bună stare baza materială a şcolii şi să folosească cu grijă manualele transmisibile puse la dispoziţie gratuit de către şcoală;

h) să poarte în timpul orelor de curs ţinuta personalizată a liceului şi să manifeste o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă;

i) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte ori de câte ori este necesar profesorului/părintelui/dirigintelui.

j) să nu utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs si in timpul examenelor.  În caz contrar, aparatele vor fi reţinute de către profesor, predate dirigintelui, sub proces verbal şi înmânate părintelui, tutorelui după ce se analizează şi se discută situaţia.

k) Să  nu părăsească incinta  instituţiei în timpul programului şcolar. În cazuri excepţionale, se va cere permisiunea  profesorului diriginte sau a profesorului de serviciu care-l învoieşte pe  propria  răspundere. În  situaţia  în care elevul nu  are acordul profesorului, răspunde personal de hotărârea sa;

l) să nu deţină şi  să nu consume în  perimetrul liceului şi în  afara lui droguri, băuturi alcoolice, să nu fumeze  şi să nu participe  la  jocuri de noroc;

m) să nu posede  si  să nu difuzeze materiale  care  au  caracter obscen sau pornografic;

n) să nu lanseze  anunţuri false cu  privire  la  amplasarea unor materiale explozive în perimetrul liceului;

o) să nu aducă jigniri şi să manifeste agresivitate  în limbaj şi în comportament faţă de  colegi şi faţă de  personalul liceului;

p) să nu introducă  în instituţie  sprayuri colorante,  lacrimogene, paralizante, materiale  pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii ş.a.) care  ar pune în pericol sănătatea celorlalţi;

q) Să nu aducă şi  să difuzeze în  liceu materiale care,  prin  conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a  ţării, care cultivă violenţa  şi intoleranţa; este interzis  să  organizeze  activităţi politice şi de  prozelitism  religios, ocult şi să facă propagandă politică;

 

IV. Durata acordului: prezentul acord se încheie, pe durata unui ciclu de şcolarizare :  V-VIII;  IX- XII.

 

Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri:

a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;

b) în cazul transferului elevului la altă unitate de învăţământ (sancţiunile primite în cursul frecventării şcolii noastre rămân în vigoare) ;

c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ.

 

V. Alte clauze:

1. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului clasei, al Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ şi al Consiliului de Administraţie.

Orice problemă va fi adusă, în primul rând, la cunoştinţă dirigintelui clasei, după care la forurile superioare.

2. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de decizie ale celorlalte părţi.

Pentru abateri disciplinare grave, şcoala va cere transferul elevului la o altă unitate şcolară.

3.Nerespectarea de către elev a prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor săvârşite de către acesta, în discuţia Consiliului clasei, a Comisiei de Disciplină şi a Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul Intern al Liceului Teoretic „I.L.Caragiale”.

 

 Încheiat astazi,………………………………………………….., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

 

Unitatea școlară- Liceul Teoretic „I.L.Caragiale” 

Director profesor SPIRIDON NICOLETA

 

 

 Beneficiarii indirecți, părinți/reprezentanți legali,

 

 

Am luat la cunoștință,

Beneficiar direct, elevul (în vârsta de cel puțin 14 ani)

 

 

 

 

FIȘA ANUALĂ DE INFORMAȚII GENERALE

an școlar _______________

 

 

1. Pentru comunicarea între instituție și familie pentru acest an școlar se vor folosit următoarele date de contact:

 

 

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI  __________________________________________

CLASA: ……………

DOMICILIU: _______________________________________________________________________

TELEFON:

ADRESA e-mail:

 

NUME SI PRENUME MAMĂ:

Profesia:

Loc de munca:

Telefon

Adresa e-mail

 

NUME SI PRENUME TATĂ:

Profesia:

Loc de munca:

Telefon

Adresa e-mail

 

 

2. Implicarea parintilor in viata scolii

   Doresc să mă implic

  Nu doresc să mă implic

  Eventual mă voi implica pe parcursul anului daca voi fi solicitat de profesori sau dirigintele colilului meu.

 

 

Propuneri de activitati in care doriti să vă implicati:

 

 

 

 

 

Propuneri de activitati care să imbunatatească relaţia de parteneriat şcoală-familie.

 

 

 

 

 

 

Data:                                                           Semnătura părinților/reprezentanților legali

Similar Posts

Leave a Reply